Ἄξιον εστίν

Ἄξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αειμακάριστον και παναμώμητον, και Μητέρα του Θεού ημών.
Την τιμιωτέραν των Χερουβείμ, και ενδοξοτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρως, Θεόν Λόγον τεκούσαν, τὴν όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
Divna Ljubojevic i Melodi – Aksion esti

error: Content is protected !!
Scroll to Top